เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริการลูกค้า

สินไหมอื่นๆ

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2018-09-23 18:28:28

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. การประกันอัคคีภัย, ประกันภัยทรัพย์สิน และ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
       1.1 หนังสือการแจ้งเหตุ
       1.2 ภาพถ่ายความเสียหาย
       1.3 ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม/ใบเสร็จรับเงิน
       1.4 สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
       1.5 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป

2. การประกันภัยอุบัติเหตุ
       2.1 ค่ารักษาพยาบาล
             2.1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
             2.1.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             2.1.3 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
             2.1.4 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
             2.1.5 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป

       2.2 กรณีการเสียชีวิต
             2.2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
             2.2.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             2.2.3 สำเนาใบมรณบัตร
             2.2.4 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
             2.2.5 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
             2.2.6 สำเนาผลสรุปคดีของตำรวจ
             2.2.7 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เสียชีวิต)
             2.2.8 สำเนาบัตรผู้รับผลประโยชน์
             2.2.9 หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
             2.2.10เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป

       2.3 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา และทุพพลภาพถาวร
             2.3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
             2.3.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             2.3.3 ใบรายงานทางการแพทย์ (ระบุอาการ)
             2.3.4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
             2.3.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ
             2.3.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป

3. สำหรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
       3.1 กรมธรรม์ฉบับจริง
       3.2 ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
       3.3 ใบกำกับหีบห่อสินค้า (PACKING LIST)
       3.4 ใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING) ในกรณีทางเรือ และ (AIR WAYBILL) ในกรณีทางอากาศ
       3.5 ภาพถ่ายของสินค้าที่เสียหาย
       3.6 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมไปยังผู้รับประกันภัย
       3.7 หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมไปยังผู้ขนส่ง
       3.8 เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความเสียหาย หรือสูญหาย ที่ออกโดยผู้ขนส่ง / การท่าเรือ / การท่าอากาศยาน เช่น WHARF SURVEY NOTE , DMC , ใบรับสินค้าที่มีลายเซ็นต์พนักงาน ขับรถ หนังสือตอบรับจากผู้ขนส่ง
       3.9 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป