ชั้นตอนการนำรถยนต์เข้าซ่อมศูนย์หรืออู่
บริการลูกค้า

สินไหมรถยนต์

ชั้นตอนการนำรถยนต์เข้าซ่อมศูนย์หรืออู่

2018-09-23 18:27:18

กรณีลูกค้าซื้อกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายตัวรถ ประเภทการจัดซ่อมแบบซ่อมศูนย์

 1. บริษัทฯแนะนำลูกค้านำรถกลับไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อม ของโชว์รูมที่ลูกค้าซื้อรถมา
 2. หากลูกค้าไม่สะดวกนำรถกลับเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมของโชว์รูมที่ลูกค้าซื้อรถมา บริษัทฯแนะนำให้ใช้บริการศูนย์ซ่อมที่อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด
 3. เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ซ่อม มีดังนี้
  3.1 ใบรับรองความเสียหาย
  3.2 สำเนาใบขับขี่
  3.3 สำเนาทะเบียนรถ
 4. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ซ่อมเมื่อได้รับเอกสารทั้งหมด จะออกใบรับรถให้กับทางลูกค้า
 5. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ซ่อม ดำเนินการประเมินราคาค่าซ่อม นำเสนอบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการจัดซ่อม
 6. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจัดซ่อมให้กับศูนย์ซ่อมภายใน 3 วัน เพื่อศูนย์ซ่อมจะได้ดำเนินการจัดซ่อมต่อไป
 7. เมื่อทางศูนย์ซ่อม ดำเนินการซ่อมรถให้กับลูกค้าเสร็จ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาที่ศูนย์ซ่อมนัดหมายรับรถ ให้ลูกค้านำใบรับรถติดต่อศูนย์ซ่อมเพื่อนำรถออก

 

กรณีลูกค้าประสงค์นำรถไปซ่อมเอง ซึ่งไม่ใช่อู่ในเครือของบริษัทฯ(อู่นอกเครือ)

 1. เมื่อลูกค้าติดต่ออู่ซ่อมที่จะนำรถเข้าซ่อมได้แล้ว ให้อู่ซ่อมนั้นๆ เร่งดำเนินการจัดทำใบประเมินราคา เพื่อนำเสนอบริษัทฯขออนุมัติจัดซ่อม
 2. เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอบริษัทฯขออนุมัติจัดซ่อม มีดังนี้
  • ใบรับรองความเสียหาย
  • ใบประเมินราคาค่าซ่อม
  • ภาพถ่ายความเสียหาย ทุกรายการ กรุณาถ่ายภาพให้ชัดเจน
 3. ช่องทางการนำเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซ่อม มีดังนี้
  • ลูกค้าแฟกซ์เอกสารเพื่อนำเสนอขออนุมัติ มาที่ เบอร์ 02-2360318
  • ลูกค้าอีเมล์พร้อมแนบเอกสารเพื่อนำเสนอขออนุมัติ มาที่ claims.ev@tsi.co.th
  • ลูกค้านำเอกสารเพื่อนำเสนอขออนุมัติ มาที่บริษัทฯด้วยตนเอง
  *** บางกรณีอู่ซ่อมจะดำเนินขั้นตอนนี้แทนลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้
 4. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจัดซ่อมให้อู่ซ่อม ดำเนินการจัดซ่อมต่อไป
 5. เมื่อทางอู่ซ่อม ดำเนินการซ่อมรถให้กับลูกค้าเสร็จ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาที่อู่ซ่อมนัดหมายรับรถ ให้ลูกค้านำใบรับรถติดต่ออู่ซ่อมเพื่อนำรถออก
 6. ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซ่อม ให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  • ใบรับรองความเสียหาย(ฉบับจริง)
  • ใบประเมินราคาค่าซ่อม ที่ได้รับการอนุมัติจัดซ่อม โดยมีประทับตราบริษัทฯ
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • ภาพถ่ายในการจัดซ่อม : ก่อนซ่อม ขณะซ่อม หลังซ่อม
  • สำเนาบัญชีธนาคารของผู้ครอบครองรถ

 

กรณีลูกค้าซื้อกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายตัวรถ ประเภทการจัดซ่อมเป็นซ่อมอู่

 1. บริษัทฯแนะนำลูกค้านำรถซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯ ที่ลูกค้าสะดวกที่สุด(สามารถดูรายชื่ออู่ได้ที่ www.tsi.co.th )
 2. เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของอู่ซ่อม มีดังนี้
  2.1 ใบรับรองความเสียหาย
  2.2 สำเนาใบขับขี่
  2.3 สำเนาทะเบียนรถ
 3. เจ้าหน้าที่ของอู่ซ่อมเมื่อได้รับเอกสารทั้งหมด จะออกใบรับรถให้กับทางลูกค้า
 4. เจ้าหน้าที่ของอู่ซ่อม ดำเนินการประเมินราคาค่าซ่อม นำเสนอบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการจัดซ่อม
 5. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจัดซ่อมให้อู่ซ่อม ดำเนินการจัดซ่อมต่อไป ภายใน 3 วัน
 6. เมื่อทางอู่ซ่อม ดำเนินการซ่อมรถให้กับลูกค้าเสร็จ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาที่อู่ซ่อมนัดหมายรับรถ ให้ลูกค้านำใบรับรถติดต่ออู่ซ่อมเพื่อนำรถออก