ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริการลูกค้า

สินไหมอื่นๆ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2018-09-23 18:28:08

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดังนี้

1. รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัททราบทันทีดังนี้
       1.1 แจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ มือถือ อีเมล
ส่วนสินไหมทดแทนอัคคีภัย / ทรัพย์สิน 1. นายสาโรจน์ พิเชษฐศิริพร
2. น.ส.อลิสา อิงควณิช
3. นางสุภาพร นุกาศรัมย์
02-6309055 ต่อ 312
02-6309055 ต่อ 540
081-4955091
081-4204879
089-7704967
claimfire@tsi.co.th
Alisa.Ing@tsi.co.th
marine.dep@tsi.co.th
ส่วนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ / นักเรียน 1. น.ส.อลิสา อิงควณิช
2. นางสุภาพร นุกาศรัมย์
02-6309055 ต่อ 540 081-4204879
089-7704967
Alisa.Ing@tsi.co.th
marine.dep@tsi.co.th
ส่วนสินไหมทดแทนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 1. นางสุภาพร นุกาศรัมย์
2. นายสาโรจน์ พิเชษฐศิริพร
02-6309055 ต่อ 540
02-6309055 ต่อ 312
089-7704967
081-4955091
marine.dep@tsi.co.th
claimfire@tsi.co.th
ส่วนสินไหมทดแทนเบ็ดเตล็ด 1. น.ส.อลิสา อิงควณิช
2. นางสุภาพร นุกาศรัมย์
02-6309055 ต่อ 540 081-4204879
089-7704967
Alisa.Ing@tsi.co.th
marine.dep@tsi.co.th

       1.2 ระบุชื่อของบุคคลผู้ประสานงานที่ต้องการให้บริษัทติดต่อ

2. ดำเนินการบรรเทาความเสียหาย ไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น

3. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย หรือถ่ายรูปไว้เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ

4. กรณีทรัพย์สินเสียหายจากบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนท้องที่ไว้เป็นหลักฐาน

5. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในการตรวจสภาพความเสียหาย หรือขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม