ขั้นตอนการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริการลูกค้า

สินไหมอื่นๆ

ขั้นตอนการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2018-09-23 18:28:54

1. เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการดังนี้
       1.1 กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะขอเอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน (Click เอกสารประกอบการพิจารณา)
       1.2 กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายตามนัดหมาย และออกหนังสือขอเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Click เอกสารประกอบการพิจารณา)

2. เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ประกันภัย ดังนี้
       2.1 กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วน
       2.2 กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วน และรายงานจากเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือตกลงรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

4. กรณีความเสียหายไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทราบ และออกหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

5. หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถดำเนินการ ดังนี้
       5.1 ติดต่อ/ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
       5.2 ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ >> คลิกที่นี่