ขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายสินไหม
บริการลูกค้า

สินไหมรถยนต์

ขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายสินไหม

2018-09-23 18:27:36

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้มีสิทธิเรียกร้อง/ผู้เอาประกัน/ผู้รับผลประโยชน์ นำภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินพร้อมใบเสนอราคาเพื่อติดต่อบริษัท
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ทำการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าซ่อมตามใบประเมินราคา โดยแจ้งผลดำเนินการตรวจสอบ ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 • ดำเนินการเจรจาค่าเสียหาย เมื่อผลการเจรจายุติ จัดทำบันทึกสัญญา ประนีประนอม ยอมความลงนามโดยผู้มีสิทธิเรียกร้อง/ผู้เอาประกัน/ผู้รับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการ 
  จ่ายภายใน 15 วัน

•   หากเกิดความเสียหายต่อร่างกายและชีวิต

 • ผู้มีสิทธิเรียกร้อง/ผู้เอาประกัน/ผู้รับผลประโยชน์ นำเอกสารมาติดต่อกับทางบริษัท
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพิจารณาสินไหม ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ผู้มีสิทธิเรียกร้อง/ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์ ได้เรียกร้อง โดยแจ้งผลดำเนินการตรวจสอบ ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

ดำเนินการเจรจาค่าสินไหมทดแทน เมื่อผลการเจรจายุติ พร้อมจัดทำบันทึกลงนามโดยผู้มีสิทธิเรียกร้อง/ผู้เอาประกัน/ผู้รับผลประโยชน์ เพื่อดำเนินการจ่ายภายใน 15 

 

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการยกลากรถ

 • กรณีเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถขับเคลื่อนได้และท่านได้ใช้รถยก และสำรองจ่ายค่ายกลากรถไป ท่านสามารถติดต่อตั้งเบิกค่ายกลากรถกับบริษัท ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • นำเอกสารมาติดต่อกับทางบริษัท ที่แผนกรับเรื่องสารบรรณ ชั้น 2 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  • ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ มาที่แผนกรับเรื่องสารบรรณ ชั้น 2 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  • เมื่อเอกสารครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการจ่ายใน 7 วัน
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่ายกลากรถ ประกอบด้วย
   • ใบเสร็จค่ายกลากรถ (ต้นฉบับ)
   • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่
   • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่
   • สำเนาทะเบียนรถ (กรณีตั้งเบิกค่ายกลากรถคู่กรณี)
   • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนำเอกสารติดต่อโดยตรงที่บริษัทและไม่สามารถมาติดต่อเองได้)
   • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 

เมื่อเอกสารครบถ้วนจะดำเนินการจ่ายภายใน 7 วัน