ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นการประกันความรับผิดตามกฏหมาย

ของเจ้าของอาคารและกิจการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทของเจ้าของ หรือลูกจ้างของกิจการนั้นๆ