ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยโจรกรรม

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ การประกันภัยโจรกรรม ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ภายในบ้าน สต๊อกสินค้า ฯลฯ เนื่องมาจากการถูกลักทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนกิจการ หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็น