ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประเภทธุรกิจที่สามารถทำประกันภัยได้

อาคารสูง อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม คลังสินค้า ฯลฯ

 

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

  • สิ่งปลูกสร้าง อาคาร รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์สำนักงาน
  • สต๊อกสินค้าต่างๆ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสต็อกบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
  • ภัยที่ให้ความคุ้มครอง
  • ความเสียหายจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม), การรั่วของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติ
  • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
  • ภัยระอุที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด
  • การโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย