ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยเครื่องจักร

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครอง การสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักร ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ อันเนื่องมาจาก

 • การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
 • ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ
 • ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง
 • ด้านการฝีมือการขาดความชำนาญ
 • เนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง
 • การขาดน้ำในหม้อน้ำ
 • การระเบิดในทางฟิสิกส์
 • การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง
 • ไฟฟ้าลัดวงจร
 • พายุ
 • รวมถึงเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร