ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ส่วนที่ 1 : คุ้มครองการติดตั้งเครื่องจักร (Machinery Erection)

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใดๆ ซึ่งมิได้คาดไว้ล่วงหน้าระหว่างการติดตั้ง (Erection)

รวมถึงความสูญเสียระหว่างการทดสอบ (Testing & Commissioning)

 

ส่วนที่ 2 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third party Liability)

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ

1. การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ