ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยสิทธิการเช่า

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากอัคคีภัย ภัยลมพายุ ภัยจากการระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน รวมถึง การเสียหายโดยตรงอันเกิดขึ้นจากวัตถุตกจากอากาศยานจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้น ได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือ บางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมาย หรือเทศบัญญัติถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และ ผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าวซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับการ สูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่