ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยสำหรับเงิน

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ การประกันภัยสำหรับเงิน ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินตราสกุลต่างๆ เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ขณะทำการขนส่งหรืออยู่ในสำนักงาน หรือขณะเก็บอยู่ในห้องนิรภัย หรือตู้นิรภัยอันเนื่องจากการถูกปล้นทรัพย์ การถูกชิงทรัพย์ การถูกโจรกรรม โดยบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่เจ้าของ หรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย