ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยสำหรับกระจก

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ การประกันภัยสำหรับกระจก กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ โดยจะทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน หรือหากระจกอื่นมาทดแทน หรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร เพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน หากกระจกดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการนั้นแตกไป