ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง​เครื่องอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะ

  • อยู่ระหว่างการใช้งานหรือพักงาน
  • ถอดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่
  • เคลื่อนย้ายภายในสถานที่ดังระบุไว้ในตาราง
  • ในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น 
  • ในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่

ความคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิล์กทรอนิกส์ (Material Damage)
  2. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ (External Data Media)
  3. ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น