ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยการก่อสร้าง

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆในระหว่างการก่อสร้างที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรืออาจรวมถึงระยะเวลาบำรุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว