ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

  • ความรับผิดตามกฎหมายต่อ “ของที่รับขน” (สินค้าของผู้ว่าจ้าง/ตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น)
  • คุ้มครอง ความเสียหายหรือความสูญหายของสินค้าที่รับขน รวมถึงการส่งมอบชักช้า
  • สินค้าบรรทุกอยู่บนยานพาหนะที่ได้แจ้งหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวถังไว้แล้ว ณ เวลาที่เริ่มมีการขนส่งสินค้า

เส้นทางการขนส่ง

    ระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC             

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง (ข้อยกเว้น)

  1. เอกสารบกพร่อง หรือผิดพลาด
  2. การบรรจุ การหีบห่อ ภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม
  3. สภาพของยานพาหนะ เสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสม บรรทุกเกิดขนาด
  4. ผิดหลักการจัดระวางหรือลากจูง ไม่มีสิ่งป้องกันตามปกติวิสัย
  5. ปล่อยให้มีการลักทรัพย์ โดยไม่มีผู้ดูแลยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
  6. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ปรากฎร่องรอย การชิงทรัพย์ หรือการโจรกรรม เป็นต้น