ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียของรายได้ หรือผลกำไรขั้นต้นหรือค่าใช้จ่ายคงที่ และ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากผลแห่งความเสียหาย ต่อสถานที่ หรือ ทรัพย์สิน ของผู้เอาประกันภัยจากภัยต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
เพื่อบรรเทา ความเสียหายและ ทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิมให้เร็วที่สุด เสมือนหนึ่งมิได้มีภัยเกิดขึ้น