ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยหม้อน้ำ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อหม้อน้ำหรือหม้อมีความดันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และขยายความคุ้มครองรวมถึงทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเองและชีวิต หรือของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการระเบิด หรือยุบตัวของหม้อน้ำมีความดันในระหว่างการทำงานของหม้อน้ำปกติ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ทำประกันภัย