นักลงทุน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

shareholder image

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2563

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาะและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นิยามกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือแจ้งจัดสรรผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสม และการดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายชื่อกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

แผนที่ของสถานที่ในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2562