เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการและผู้บริหาร


คณะกรรมการ

ดร.ธนพล บุญวรุตม์
ดร.ธนพล บุญวรุตม์

ประธานกรรมการ

พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง
พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง

กรรมการอิสระ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

กรรมการอิสระ

ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร

กรรมการอิสระ

นายอธิพัฒน์ คันธอุลิส
นายอธิพัฒน์ คันธอุลิส

กรรมการอิสระ

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการ

ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการ

นายศุภกร วีรสุวิภากร
นายศุภกร วีรสุวิภากร

กรรมการ

นางอชิตา บุญวรุตม์
นางอชิตา บุญวรุตม์

กรรมการ

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง
พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง

กรรมการตรวจสอบ

นายอธิพัฒน์ คันธอุลิส
นายอธิพัฒน์ คันธอุลิส

กรรมการตรวจสอบ


ผู้บริหาร

ดร.ธนพล บุญวรุตม์
ดร.ธนพล บุญวรุตม์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา
นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

นายศุภกร วีรสุวิภากร
นายศุภกร วีรสุวิภากร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทนและกฏหมาย

นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง
นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกัน

นายประธาน บุญวรุตม์
นายประธาน บุญวรุตม์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด