บริการด้านสินไหม

บริการด้านสินไหมรถยนต์

เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

ดูรายละเอียด
ชั้นตอนการนำรถยนต์เข้าซ่อมศูนย์หรืออู่

ชั้นตอนการนำรถยนต์เข้าซ่อมศูนย์หรืออู่

ดูรายละเอียด
ขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายสินไหม

ขั้นตอนการพิจารณาการจ่ายสินไหม

ดูรายละเอียด
กองทุนประกันวินาศภัย

กองทุนประกันวินาศภัย

ดูรายละเอียด

บริการด้านสินไหมอื่นๆ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดูรายละเอียด
ขั้นตอนการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดูรายละเอียด