ลูกค้าบุคคล

การเดินทาง (ต่างประเทศ)

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,500,000

2,000,000

 2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

 

  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

1,000,000

1,500,000

2,000,000

  • ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
    หรือการเคลื่อนย้าย

1,000,000

1,500,000

2,000,000