รายละเอียดความคุ้มครอง

รหัส ประเภทรถ เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
110 เก๋ง 1,768.00 1,900.32
320 ปิ๊กอัพ ไม่เกิน 4 ตัน 1,861.00 1,999.83