ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยบ้านหรู

รายละเอียดความคุ้มครอง

TSI ประกันภัยบ้านหรู ประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยจากไฟไหม้และภัย เพิ่ม เติม เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม การลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้น ทรัพย์ และการเสียชีวิต ที่เกิดจากไฟไหม้ภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองความรับผิด ชอบต่อบุคคลภายนอก