ลูกค้าบุคคล

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

วงเงินคุ้มครอง

  •  

  ไฟไหม้

 

ชดใช้ตามความเสียหายจริง

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

  •  

   ฟ้าผ่า

  •  

  การระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการ
  อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของ
  แก๊สจากแผ่นดินไหว)

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติม

วงเงินคุ้มครอง

  ภัยระเบิด

 

 

 

ชดใช้ตามความเสียหายจริง

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

 

 

 

 

 

  ภัยจากยวดยานพาหนะ

  ภัยจากควัน

  ภัยจากอากาศยาน

  ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

  ภัยเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ

  ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอัน
  มีเจตนาร้าย

  ภัยจากลมพายุ

  ภัยจากน้ำท่วม

  ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ
  หรือสึนามิ

  กลุ่มภัยธรรมชาติ