ลูกค้าบุคคล

การประกันอัคคีภัยสำหรับ บ้านอยู่อาศัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ครอบคลุมถึง

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) ได้แก่ 

 • บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมีเนียม

2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่

 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

 

ความคุ้มครองพื้นฐาน

วงเงินคุ้มครอง

 • ไฟไหม้

ชดใช้ตามความเสียหายจริง

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 • ภัยระเบิด
 • ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยาน
  พาหนะหรือสัตว์พาหนะ
 • ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ

ภัยธรรมชาติ

วงเงินคุ้มครอง

 • ภัยจากลมพายุ

 

 

ชดใช้ตามความเสียหายจริง

ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

 

 

 

 • ภัยจากน้ำท่วม
 • ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือ
  คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
 • ภัยจากลูกเห็บ

  ขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

  อันเนื่องมาจาก “สิ่งปลูกสร้าง” ได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้
  ความคุ้มครองพื้นฐาน

วงเงินคุ้มครอง

 1. ความเสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

 •  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1

  ชดเชยวันละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 หรือ 3

  ชดเชยวันละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี

 2. ความเสียหาย “เท่ากับ” มูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1

  ชดเชยวันละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 •  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 หรือ 3

  ชดเชยวันละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี