ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

รายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก
  2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  3. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  4. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  5. คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

 

หมายเหตุ
   ความคุ้มครองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลง