ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

รายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก
  2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  3. คุ้มครองความเสียหายรถคันที่เอาประกันภัย ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
  4. คุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
  5. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  7. คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 

หมายเหตุ
ความคุ้มครองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลง