ลูกค้าบุคคล

3 Plus คุ้มครองการชน คุ้มครองกระจก

รายละเอียดความคุ้มครอง

3 PLUS +
สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลและกระบะส่วนบุคคล
รหัส 110 และ 210 
ทุนประกันภัย เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
100,000 6,330.00 6,800.92
เงื่อนไขความคุ้มครอง   (อนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก)

1.คุ้มครองการชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก  ตามจำนวนทุนประกัน

2. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. ไม่เกิน 500,000 บาท / คน

ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง

3. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน  1,000,000 บาท / ครั้ง

4. คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง สำหรับอุบัติเหตุเฉพาะกรณีเสียชีวิต
ไม่เกินที่นั่งละ 50,000 บาท/คน

5.  คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง  สำหรับค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินที่นั่งละ 50,000 บาท/คน

6. คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

7. คุ้มครองกระจก ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท  กรณีไม่ทราบคู่กรณี

หมายเหตุ :      

 - ยกเว้นรถยุโรป รถนำเข้า รถดัดแปลง และเปลี่ยนเครื่องยนต์

- ไม่รวมกระจกมองข้าง (หูช้าง)