นักลงทุน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

shareholder image

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

รายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560