นักลงทุน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

shareholder image

เอกสารประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ข้อมูลแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

รายงานประจำปี 2560

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TSI-W2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560