นักลงทุน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

shareholder image

เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือแจ้งจัดสรรผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสม และการดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายชื่อกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

แผนที่ของสถานที่ในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2562