ดาวน์โหลดเอกสาร
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
-
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
-
3. ข้อมูลแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
-
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
-
5. หนังสือมอบฉันทะ
-
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
-
7. รายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุม
-
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
-
9. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
-
10. รายงานประจำปี 2560
-
11. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TSI-W2
-
12. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
-