เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทประกันภัยที่มอบความเชื่อมั่นและคุณภาพในการบริการประกันวินาศภัยให้กับลูกค้า โดยผ่านบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประกันภัย

พันธกิจ

  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
  • สร้างสรรค์กระบวนการที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทได้
  • สร้างสรรค์กิจกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร และเป็นบริษัทที่มีผู้อยากร่วมงานด้วย
  • ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแด่ลูกค้าและคู่ค้า