เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการและผู้บริหาร


คณะกรรมการ

ดร.ธนพล บุญวรุตม์
ดร.ธนพล บุญวรุตม์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

Dr.Bauluo Zhang
Dr.Bauluo Zhang

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์
ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการ

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการ

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการ

นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์
นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์

กรรมการ

Mr. Jiang Tao
Mr. Jiang Tao

กรรมการ

นางอชิตา บุญวรุตม์
นางอชิตา บุญวรุตม์

กรรมการ

ดร.อรอุฬาร จิรชัยศรี
ดร.อรอุฬาร จิรชัยศรี

กรรมการ

นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์

กรรมการอิสระ


คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจุมพต สายสุนทร
นายจุมพต สายสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง
พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง

กรรมการตรวจสอบ

นายศุภกร วีรสุวิภากร
นายศุภกร วีรสุวิภากร

กรรมการตรวจสอบ


ผู้บริหาร

Dr.Bauluo Zhang
Dr.Bauluo Zhang

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์
ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส

นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์
นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส

นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา
นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง
นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายคมสันต์ ม่วงงาม
นายคมสันต์ ม่วงงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่