เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการและผู้บริหาร


คณะกรรมการ

ดร.ธนพล บุญวรุตม์
ดร.ธนพล บุญวรุตม์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

Dr.Bauluo Zhang
Dr.Bauluo Zhang

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการ

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการ

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการ

นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์
นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์

กรรมการ

Mr. Jiang Tao
Mr. Jiang Tao

กรรมการ

นางอชิตา บุญวรุตม์
นางอชิตา บุญวรุตม์

กรรมการ

นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์

กรรมการอิสระ

นายศุภกร วีรสุวิภากร
นายศุภกร วีรสุวิภากร

กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจุมพต สายสุนทร
นายจุมพต สายสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง
พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง

กรรมการตรวจสอบ

นายอธิพัฒน์ คันธอุลิส
นายอธิพัฒน์ คันธอุลิส

กรรมการตรวจสอบ


ผู้บริหาร

Dr.Bauluo Zhang
Dr.Bauluo Zhang

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์
นายธิติวัฒน์ พงค์อภิพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส

นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา
นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง
นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายคมสันต์ ม่วงงาม
นายคมสันต์ ม่วงงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่