คณะผู้บริหาร
นาย บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
นาย จักรวี วิสุทธิผล
รองกรรมการผู้จัดการ
นาย สถาพร เปาทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
นาย บรรเจิด อู่สุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์
นาย อนุวัติ เตียวตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมทดแทน
นาง ดวงเดือน นิศามณีวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
น.ส. ษมาภรณ์ จารุวรกานต์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
น.ส. อนงนาฎ ศุภเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นาง พัชราภา ศิริพิริยะกุล
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา และปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. อารยา แสงเงิน
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
นาง สุวรา เชิดสงวน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นาย กิตติศัพท์ ขจรอำไพสุข
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกิจการสาขา
นาย พิชิต เพ่งสุข
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดและอัคคีภัย
นาย ดุษฎี หล่อคุณธรรม
ผู้จัดการฝ่ายขยายงานตัวแทนนายหน้า
นาย โชติ เนตรสุริวงศ์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
นาย ศุภกร เกตุสมาธิ
ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
นาย วรฐ ชูสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์