คณะผู้บริหาร
นาย เวชช วิศวโยธิน
ประธานกรรมการบริษัท
นาย สันติ ปิยะทัต
ประธานกรรมการบริหาร
นาย บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล
กรรมการบริหาร
ศาตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นาง พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน
นาย ธีรพล คำผา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี
นาย จักรวี วิสุทธิผล
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประกันภัย
นาย หลุย วิวงศ์ศักดิ์
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท
กรรมการ
นาย ทินกร พันพานิชย์กุล
กรรมการ
น.ส. แสงทอง ปุณณะหิตานนท์
กรรมการตรวจสอบ
นาย คมสันต์ ม่วงงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่